Türkiye'de Medikal Turizmi

Türkiye’de Medikal Turizm Türkiye’nin ise özellikle estetik, göz, diş ve tüp bebek konularında medikal turizmde diğer ülkelere göre mukayeseli üstünlüğe sahip konumda olduğu ifade edilebilir. Ancak, Türkiye medikal turizmde henüz gerek kamu gerekse özel sektör açısından belirlenmiş bir stratejiye ve kriterlere sahip değildir. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 200 civarında hastane ve özel kliniğin bu konuda çalışmaları mevcuttur.

Bu hastaneler ayrıca yabancı sağlık sigorta firmalarıyla da anlaşmış ve dışarıdan tedavi maksatlı hasta gelmesine olanak sağlamışlardır. Ancak bu konu kitlesel bir hareket haline dönüşmemiştir. Ülkemizin coğrafi konumu ve sağ- lık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasındadır.

Türkiye’de medikal turizm son yıllarda özel hastanelerin bu konuya el atması ile hareketlenmiştir. A sını- fı özel hastaneler başta olmak üzere birçok hastane dünya çapındaki medikal turizm fuarlarına katılmaya başlamış ve hastalara daha iyi hizmet vermek adına “Yabancı Hasta Departmanları” kurmuştur.

Medikal turizm özel ilgi gerektiren ve güven esasına dayanan bir kavram olduğu için bu departmanların kurulması hastaların işini oldukça kolaylaştırmıştır.Türkiye’deki özel hastaneler, tedavi amaçlı medikal turizmde, hasta akışı sağlamak adına akreditasyonun önemini fark etmiş ve bu konudaki çalışmalarına 2005 yılından itibaren hız kazandırmışlardır. 2007 sonu itibariyle Türkiye’de toplam yatak sayısının %8’i özel sektör tarafından kurulmuş durumdadır.

Bu hastaneler Türkiye’de yaklaşık 200.000’i bulan toplam yatak sayı- sının 16.000’ini sunmaktadır. Şekil 1’e bakıldığında son üç yıl içinde Türkiye’ye gelen sağlık turistleri sayısının hem özel hem de kamu sektö- ründe artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Türkiye’de sunulan medikal hizmetler genel olarak şunları içermektedir:  

Göz ameliyatları; ii. Diş ameliyatları; iii. Tüp bebek uygulamaları; iv. Estetik ve plastik operasyonlar; v. Kalp ve damar hastalıkları. Türkiye bugün kalp hastalıkları, estetik ve diş operasyonları kapsamında yurt dışına seyahat eden hastalaiçin önemli ülkeler arasındadır. Örneğin; Amerikalıların Türkiye’yi tercih etmelerinin en önemli nedeni, tedavi masraflarının çoğunlukla kendi ülkelerindeki fiyatlardan daha düşük olmasıdır.

Amerika’da baypas ameliyatının fiyatı 70000-133000 $ arasındayken Türkiye’de 24500 $ civarında, yüz kaldırma operasyonu 10500 $ - 16000 $ arasındayken Türkiye’de 8000 $’dır. Şekil 2’de 2010 yılında gelen sağlık turistlerinin branş- lara dağılımı görülmektedir. Verilere bakıldığında gelen turistlerin genellikle özel sektörü tercih ettikleri görülmektedir. Göz bölümünün, esas itibari ile ülkemize tedavi amaçlı gelen yabancı turistlerin en çok başvurdukları bölüm olduğu, diğer bölümler arasında çok büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Mevcut durumda Türkiye az da olsa dünya medikal turizm pastasından bir pay almaktadır.

Bu anlamda Türkiye’ye hasta gönderen ülkeler dört ana sınıfta incelenebilir.

 

1. Çeşitli nedenlerden dolayı bünyesinde büyük bir Türk nüfusu barındıran ülkeler (Almanya, Hollanda, Belçika vb.)

2. Altyapı ve hekim yetersizliği nedeniyle hizmet sıkıntısı çeken gelişmekte olan ülkeler (Balkan ülkeleri, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri)

 3. Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ve sigortaların kapsamadığı hizmetleri talep eden hastaların bulunduğu ülkeler (Amerika, Almanya)

4. Arz-talep dengesindeki yetersizlik nedeniyle uzun bekleme sırası olan ülkeler (İngiltere, Hollanda ve Kanada).

 

Türkiye’ye en çok sağlık turisti gönderen ilk beş ülkenin branşlara göre dağılımları verilmektedir. Yıllar itibariyle farklılık gösterse de Almanya’nın liderli Türkiye’de sağlık turizmi envanteri. Özel 56276 Kamu Sağlık turizmi envanteri ği, branşlarda da “göz” ün üstünlüğü görülmektedir.

Yabancıların medikal turizm kapsamında Türkiye’yi tercih etme nedenleri çok çeşitlidir. En önemli nedenlerden biri yaşadıkları ülkelere göre daha uygun fiyatlar ile yüksek kalitede hizmet alınabilmesidir. Türkiye’de modern, kaliteli hizmet veren, kalifiye personele sahip, ileri teknolojik donanıma sahip olan hastanelerin olması da tercih edilmede etkili olmaktadır. Operasyon için gereken uzun bekleme süreleri, bazı tedavilerde olan kısıtlamalar, sigorta ile ilgili yaşanan bir takım sorunlar da yine Türkiye’nin tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye sahip olduğu zengin fırsatları ile tedavi olma amacıyla gelen hastalara tatil yapma imkânı da sağ- lamaktadır